اصول تربیت جنسی کودکان در اسلام – کودک پرس

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه توجه به دوستان ناباب از دیگر موضوعات صیانت در ویژگی جنسی کودکان است، گفت: برای دوستان خوب فرزندان خود سرمایهگذاری و وقت بگذارید و حتی والدین تشویق برای ادامه این دوستیها و باعث استحکام این روابط باشند. وی با اشاره به راهکارهایی برای صیانت از مسائل جنسی کودکان گفت: اولین نکته مهم و کلیدی مدیریت و رابطه پدر و مادر در مقابل فرزندان است؛ نباید محبت عمیق و معاشقه که باعث تغییر حالت پدر و مادر میشود، مقابل فرزندان بروز پیدا کند. برای شناخت راهکارهای آموزشی و پرورشی دین، یادآوری دو نکته لازم است: نخست این که، پرورش یا آموزش یک فرایند است یعنی کاری ناگهانی نیست که بتوان با آن برخوردهای کلیشهای کرد. الف: به فرزندش یاد دهد که گرفتن و بخشیدن و خوردن و نوشیدن را با دست راست انجام دهد و وقتی که با دست چپ غذا خورد به یادش بیاورد و به نرمی و آرامی لقمهاش را به دست راستش بدهد. حجت الاسلام تراشیون گفت: متأسفانه والدین به علت ناآگاهی و برای فروکش کردن عصبانیتشان دست به تنبیه بدنی و داد و فریاد بر سر بچه میزنند که این دو حالت مازوخیزم و سادیسم جنسی را در بچه پدید میآورد .مازوخیزم همان حالت برده صفتی فرد است که مطیع هر امری میشود، تا آزار ببیند و سادیسم جنسی همان دگرآزاری است که با اذیت دیگران خود را ارضا کرده و لذت میبرد.

آنها در برابر خدا ساخته نبود و گفته شد با داخل شوندگان داخل آتش شوید(۱۰) و براى کسانىکه ایمان آوردهاند خدا همسر فرعون را مثل آورده آنگاه که گفت پروردگارا پیش خود در بهشت خانهاى برایم بساز و مرا از فرعون و کردارش نجات ده و مرا از دست مردم ستمگر برهان(۱۱) و مریم دخت عمران را همان کسىکه خود را پاکدامن نگاه داشت و در او از روح خود دمیدیم و سخنان پروردگار خود و کتابهاى او را تصدیق کرد و از فرمانبرداران بود». مدیر عامل موسسه قرآنی ادامه داد: پیامبر میفرماید: (انأ مدینة العلم وشیه جنة و علی بابها) و( انأ مدینة حکمه و شیه جنه و علی بابها) یعنی من در درون خودم یک بهشتی دارم و این طبیعی است که وقتی ایشان در وجودش بهشی دارد این بهشت درون را به دیگران هم میتواند منقل کند و با هر کس که صحبت و احوال پرسی کند این محبت و آرامش به او نیز منتقل میشود.

حجتالاسلام تراشیون ادامه داد: همان مادری که بلافاصله بعد از متولد شدن فرزند او را در آغوش گرفته و به او شیر میدهد بعد از سن چهار سالگی که برای غذا دادن به بچه دچار معضل جدی میشود تا جایی که حتی تشویق تطمیع و تهدید و تنبیه هم کارساز نیست و علت این امر ناآگاهی مادر از تربیت کودکان است. همچنین رسول اکرم (ص) چهرۀ دیگر این مسئولیت پذیری .از ناحیۀ پدر و مادر را، حق فرزند بر پدر و مادر دانسته بر لزوم پذیرش مسئولیت آموزش و پرورش فرزند تاکید فرمودند. به همین مناسبت ادراكاتی هم كه انسان دارد و آنها را در دل دارد و پیمان قلبی نسبت به آنها بسته، عقل نامیده اند و نیز مدركات واقعی آدمی را و آن قوه ای را كه در خود سراغ دارد و به وسیله آن خیر و شر و حق و باطل را تشخیص می دهد، عقل نامیده اند». طرح آموزش فلسفه به کودکان دارای دو رویکرد مشهور است؛ که این دو رویکرد عبارتند از: رویکرد متیو لیپمن و رویکرد یوستین گاردر؛ از میان این دو رویکرد مشهور، رویکرد متیو لیپمن مشهورتر و بر اساس تحلیل تربیتی و روانشناختی که در ادامه بیان میشود، آموزش آن به کودکان معقولتر است؛ برای نسبتسنجی میان تربیت عقلانی و آموزش فلسفه به کودکان یا تربیت فلسفی فرزند، توجه به اسلامی و غیراسلامی بودن فلسفه و محتوای فلسفی مورد آموزش از یک سو و قید “کودک و نوجوان” از سوی دیگر اهمیت بهسزایی دارد.

اصطلاح دومِ عقل نظری شامل هر دو تقسیم مذکور در اصطلاح اول شده، از اینرو اعم از آن است؛ ریشه این دو اصطلاح در فلسفه، کاربردهای نقلی مختلفی است که در روایات شریفه برای عقل وجود دارد (عاملی،1403ق،63-64). در روایتی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: «هر کس فرزندش را ببوسد خداوند برای او کار نیکی در نامه عملش می نویسد و هر کس او را شاد کند، خداوند او را در قیامت شاد می گرداند و هر کس او را قرآن یاد بدهد والدینش فراخوانده می شوند و دو جامه ارزشمند به آنان می پوشانند که از نور آن در جامه صورت های بهشتیان، نورانی می گردد.»(۲۵) از دیدگاه اسلام، همراه آموزش قرآن، فراگیری سخنان ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز از اهمیت بسزائی برخوردار است؛ زیرا کلام ارزشمند آن بزرگواران، تفسیر کننده آیات قرآن کریم می باشد و قرآن و روایات اسلامی مکمل یکدیگرند و یکی بدون دیگری نمی تواند فهم و درک عمیق در انسان ایجاد کند. نظام تربیتی مورد نظر حضرت امام خمینی(رحمتالله علیه)متأثر از ویژگیهای انسان کامل است. یکی از دانشمندان بزرگ، در مسجد جامع اصفهان امام جماعت بود. از امیرالمؤمنین علی (ع) نقل شده که وی پیش روی یکی از دخترانشان، پسر کوچک خود را بوسیدند.

دیدگاهتان را بنویسید