انرژی خورشید از طریق فتوسنتز در گیاهان ذخیره می¬شود

حدود 5/2 میلیارد سال پیش، سیانو باکتری ها شروع به انجام فتوسنتز کردند. کلروفیل یا همان سبزینه یک رنگریزه سبز رنگ است که در اکثر گیاهان خزه ها و سیانو باکتری ها یافت میشود و نور آبی و قرمز را جذب و نور سبز و زرد را منعکس مینماید.سبزینه کار فتوسنتز را در گیاهان انجام میدهد. آنها معمولاً از طریق سیستم های خط لوله بین المللی گاز یا با تانکرها منتقل می شوند. به طور کلی پاراکوات و دی کوات درواکنش با PSI در گیاهان آلی تشکیل رادیکالهای آزاد می دهند.رادیکالهای آزاد اکسیژن باعث تخریب پروتئین ها و لیپیدها شده و از این طریق غشاهای گیاهی مورد هجوم قرار می گیرند و استحکام آنها از بین رفته و در نهایت منجر به خشک شدن و مرگ گیاه می گردد. هر گیاهی که به نور بیشتری دسترسی داشته باشه مسیر پیشرفت و رشد راحت تری رو جلوش میبینه. گیاهی که با این علف کش ها تیمار می شود، پس از چند ساعت بین رگبرگهای آن شروع به زرد شدن کرده و بعد از این مرحله برگها از حاشیه شروع به قهوه ای شدن نموده و در نهایت خشک می شوند. یک گستره وسیعی از گیاهان معمولی به عنوان علفها تعریف می شوند، مانند علف های چمن، سبزیها، گلهای وحشی، توت فرنگی، برنج، گندم، ذرت، تنباکو، خشخاش، شاهدانه، اغلب علف های هرز و برخی گیاهان زینتی رشد یافته در خانه ها، ادارات و گردشگاهها.

اگرتولید مثل گیاه از طریق دانه های حاصل از نمو میوه و گل انجام می شود تولید مثل جنسی نام دارد و اگر از طریق رشد جدید بخشهایی غیر از گل، مانند ساقه ها، برگها یا ریشه ها انجام شود این فرایند تولید مثل غیرجنسی نامیده می شوند. هر گونه گیاه سبز در حال رشد در یک گلخانه کاملاً بسته (که اصلاً تهویه نمی شود و یا اینکه تهویة کمی دارد) غلظت دی اکسید کربن را در طول روز به کمتر از ppm200 کاهش می دهد. در حال حاضر ما از شما دعوت به در نظر گرفتن چرخه زیستی در طبیعت در آب به عنوان مثال، اتصال رایج ترین سیاره ما است. استفاده پس رویشی یا post-emergence : در این حالت علفکشها به طور مستقیم بر روی علفهای هرزی که بیرون آمده و در حال رشد می باشند سمپاشی می شود. 3. ازآنجا که ایمنی آبزیان با استفاده از میکروجلبکها بهعنوان تغذیه، افزایش مییابد درنتیجه میتوان از مصرف بیش از حد آنتیبیوتیکها یا داروها در آبزیپروری جلوگیری کرد. شما درختی هستید که محکوم به رشدید و باید سعی کنید تا با تولید مثل زیاد، بیشترین درختی که میتونید رو خلق کنید و یک جنگل رو از خودتون به جا بذارید.

پس باید حواسمون به استفاده از منابع نورمون باشه که مصرف اشتباه نور میتونه باعث باختمون بشه؛ نور ها رو مثل پول ببینید… میکروب ها برای آن که از مواد موجود در جانداران مرده تغذیه کنند آنها را بصورت محلول در می آورند همان طورکه غذای ما نیز جهت جذب شدن باید محلول باشد. استفاده پیش از کاشت یا pre-plant application : در این حالت علفکشها در خاک استفاده می شوند قبل از اینکه گیاه زراعی کاشته شود و برای جلوگیری از تلفات ناشی از تبخیر و تجزیه نوری آنها را با خاک مخلوط می کنند. نوع «پوتاموگتون» (Potamogeton): پوتاموگتون سردهای از گیاهان آبزی در آب شیرین است که در آنها روزنه یا وجود ندارند یا در صورت وجود، وستیژیال هستند (عملکرد خود را از دست دادهاند). در این واکنش های شیمیایی ترکیبات کربن دار وجود ندارد و انواع معمول آنها شامل خنثی سازی (مخلوط کردن یک اسید با یک باز، در نتیجه تولید آب و نمک) و واکنش های اکسیداسیون مانند احتراق است. اگر میزان گرمای مصرف شده بیشتر از گرمای آزاد شده در یک واکنش باشد، واکنش اندوترمیک و اگر برعکس این باشد، واکنش اگزوترمیک خواهد بود.

انجام فعالیتها و آزمایشهای کلاسی به درک بهتر مفاهیم از سوی دانشآموزان بسیار کمک خواهد کرد. همچنین، ایجاد یک خانه بوم گردی با هدف ارائه کیفیت بالای زندگی در مناطق قطبی و قطب جنوب برای مردم بسیار مهم است. مقدار دیاكسیدكربن كه بهطور دائم در طول روز بهوسیله همه گیاهان سبز از جو گرفته میشود بسیار زیاد است. پاراکوات و دی کوات از علف کش هایی هستند که سریعا جذب برگ می شوند به طوریکه اگر یک تا 2 ساعت پس از مصرف آنها بارندگی به وقوع بپیوندد، هیچ مشکلی در مقدار جذب آنها صورت نخواهد گرفت. فعالیت این علف کش ها نیازمند نور است. سلول ها را بررسی می کنند .به نظر شما برای این منظور چه مولکولی مناسب است ؟ آب، برای شروع فعالیتهای فیزیولوژیکی در دانه ها آب مورد نیاز است. این علف کش ها از فعالیت آنزیم های مختلفی در مسیر بیوسنتز رنگدانه های فتوسنتزی جلوگیری می کنند .این علفکشها عمدتاً در آوند چوبی منتقل می شوند و بیشتر به صورت پیش رویشی به کار می روند .

دیدگاهتان را بنویسید