اگر در خواب دیدید که لجن را می خورید معنی خواب شما این است

که بزرگی و مال و نعمت را با سختی و تحمل رنج زیاد به دست می آورید.

تعبیر خواب لجن امام صادق

لجن در خواب غم و غصه است و مشکلات و خوردن لجن بدتر از دیدن آن است

و اگر خوردید و مزه بد داشت معنی خواب مصیبت است.

اگر بد مزه نبود معنی خواب مشکلات گذرا می باشد.