دولت آیین نامه رتبه بندی معلمان را اصلاح کرد | سکوت درباره حقوق بازنشستگان


اعضای دولت در جلسه امشب خود برای، تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ،قانون نظام رتبه بندی معلمان را اصلاح کرد.

ولت آیین نامه رتبه بندی معلمان را اصلاح کرد | سکوت درباره حقوق بازنشستگان
دولت به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و پیشگیری از اعلام ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان را اصلاح کرد.

دیدگاهتان را بنویسید