شباهت دیدگاه کارشناس تلویزیون با یکی از اعضای طالبان درباره زن و مرد جنجالی شد / فیلمشباهت اظهارات عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق با یکی از اعضای طالبان باعث واکنش هایی در فضای مجازی شد.

دیدگاهتان را بنویسید