پاورپوینت تحلیل و بررسی فتوسنتز

جلبک های همچون گیاهان به کمک نور خورشید عمل فتوسنتز را انجام میدهند و رشد می کنند اما گیاهان سبز رنگ به علت داشتن کلروفیل برخی از نورهای را بیشتر جذب می کنند . 2. گیاهان با عمل فتوسنتز سبب افزایش کربن دی اکسید میشوند. به یاد دارید که افزایش بیش از حد دما و نور سبب بسته شدن روزنهها میشود. در این میان، گروه دیگری از عناصر به نام شبه فلز نیز وجود دارند که خواصی حد واسط بین فلزات و غیر فلزات را نشان داده و به صورت نیمرسانا عمل میکنند. هر چند در صورت نیاز به جزئیات بیشتر میتوان چگالی هر آلوتروپ را به صورت جداگانه عنوان کرد. برای ترکیب کربن با اکسیژن جهت تشکیل گاز دیاکسیدکربن انرژی قابل ملاحظه ای در مقایسه با تشکیل هیدراتهای کربن مورد نیاز است بنابراین انرژی نورانی مصرف شده در داخل هیدرات کربن ذخیره میشود. 1. در کشور کانادا سرانه مصرف سالانه انرژی بسیار بالاست و با بیش 400 میلیون بشکه رتبه اول را در جهان داراست. ویژگیهای شیمیایی یک عنصر بیش از هر چیز با آرایش الکترونی آن تعیین میشود.

تغییر عدد جرمی تأثیری بر روی آرایش الکترونی اتمهای یک عنصر ندارد؛ پس انتظار داریم ایزوتوپهای یک عنصر خواص شیمیایی یکسانی داشته باشند که معمولاً همینطور است؛ اما اثرات ایزوتوپیک (تغییرات عدد جرمی) میتوانند در اتمهای سبک (لیتیم، هیدروژن و هلیم) به راحتی مشاهده شوند. تمام اتمهای کربن دارای شش پروتون در درون هسته خود هستند؛ ولی میتوانند دارای شش، هفت یا هشت نوترون باشند؛ بنابراین سه ایزوتوپ کربن به ترتیب دارای عدد جرمی ۱۲، ۱۳ و ۱۴ بوده و کربن-۱۲، کربن-۱۳ و کربن-۱۴ نام دارند. عدد جرمی یک عنصر که با A نشان داده میشود، برابر است با مجموع تعداد نوکلئونها (پروتون و نوترون) در داخل هسته اتمهای آن عنصر. زیرا اضافه یا کم شدن یک نوترون در هسته این اتمها منجر به تغییرات نسبتاً مشهود در جرم اتم میشود که بر روی سینتیک واکنشهای شیمیایی و استواری پیوندهای شیمیایی تأثیرگذار است. سرانجام یک اکوسیستم بالاترین سطح در یکپارچگی بوم شناس را ارائه میدهد که بر پایه انرژِی و واحد عملکردی قرار دارد و قادر است تا انرژیِ را منتقل و انباشته کند و جریان آن را موجب گردد. ج : برای استحکام بیشتر فلزات آن ها را با هم یا با مواد دیگر ترکیب می کنند ، که به آن آلیاژ می گویند .

به همین دلیل، عدد اتمی اتمهای یک عنصر هم نشان دهنده تعداد پروتونها و هم الکترونهای آن است. عدد اتمی یک عنصر را در گوشه سمت چپ و پایین نماد آن عنصر به صورت zX مینویسند. گاهی اصطلاح سبک یا سنگین به صورت غیررسمی برای اشاره به عدد اتمی نسبی عنصر (و نه چگالی آن) استفاده میشود. جرم اتمی نسبی یا همان وزن اتمی (اصطلاح مشهور و تاریخی برای جرم اتمی نسبی) هر عنصر در واقع میانگین جرمهای اتمی تمام ایزوتوپهای آن عنصر با توجه به درصد فراوانی آنها است. چندین اصطلاح معمولاً برای توصیف خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر شیمیایی استفاده میشوند. ریزلولههای کربن نیز یکی دیگر از آلوتروپهای کربن هستند که از لولههایی با ساختار شش وجهی تشکیل شدهاند (که حتی در خواص الکتریکی نیز میتوانند با یکدیگر متفاوت باشند). رابطه ای که هر دو جاندار از یکدیگر سود ببرند همیاری نام دارد. علت آن، وجود دو ایزوتوپ با درصدهای فراوانی متفاوت در طبیعت است: کلر-۳۵ با درصد فراوانی ۷۶٪ و کلر-۳۷ با درصد فراوانی ۲۴٪.

به عنوان مثال، جرم اتمی کلر-۳۵ تا پنج رقم معنیدار برابر با ۳۴/۹۶۹U و وزن اتمی کلر-۳۷ برابر با ۳۶/۹۶۶U میباشد. برای مثال، کربن میتواند به شکل الماس با ساختار چهاروجهی در اطراف هر اتم کربن، به شکل گرافیت با ساختار لایهلایه و شش وجهی، به شکل گرافین که تشکیل شده از یک لایه گرافیت و بسیار مستحکم است یا به شکل فولرن با ساختار کروی یافت شود. برای مثال، عنصر کربن سه ایزوتوپ اصلی دارد. به زبان دیگر در جدول تناوبی تنها عناصری که از عنصر ۸۳ (بیسموت) سبکتر بوده و دارای ایزوتوپ پایدار نمیباشند، تکنسیم و پرومتیم هستند. به جز تقسیم بندی بر اساس توانایی هدایت جریان الکتریکی، اکتینیدها، فلزهای قلیایی، فلزهای قلیایی خاکی، هالوژن ها، لانتانید ها، فلزهای واسطه، فلزهای پسا واسطه و گازهای نجیب نیز در جدول تناوبی حضور دارند. اون عنصر را جسمی تعریف نمود که قابل تقسیم به اجزا کوچک تر نیست. برای این گیاه باید بیشتر نور خورشید اما به شکل غیر مستقیم را فراهم کنید و فقط در شرایطی که خاک آن خشک شده باشد آبیاری کنید. فاصله مناسب را برای چراغ رشد گیاه رعایت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید