کلروپلاست ها در فتوسنتز دخالت دارند

نفس کشیدن امکان پذیر است؛ زیرا میلیاردها سال پیش، فرش جلبکی متراکمی سیانوباکتری ها – اولین حیات روی زمین – شروع به تولید اکسیژن به عنوان یک محصول جانبی از فتوسنتز کردند. ما با سوختن سوختهای فسیلی، آن هم به صورت انبوه و بیرویه، در حال گرمایش روزافزون زمین هستیم. با این حال ، این غشای داخلی است که در واقع عبور از حمل و نقل های بسیار خاص را محدود می کند. با این حال ، تولید انرژی در تنفس هوازی همیشه بیشتر است ، زیرا چرخه کربس فقط تا حدی کار می کند و همه مولکول های حمل کننده زنجیره در تنفس شرکت نمی کنند. بنابراین با استفاده از فیلم آموزش زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم محدودیتی برای یادگیری و تسلط روی مباحث این درس نخواهید داشت. بعضی از جلبکها میتوانند در محیطهای غیر معمولی ، مثل دریاچههای نمک ، چشمههای آب گرم و یخچالهای طبیعی و حتی در درون بدن و بافتهای موجودات زنده زیست کنند. موجودات زنده نیز قادر به تولید مثل هستند .

از نظر منطقی ، ارگانیسم های پروکاریوتی نیاز به نفس کشیدن دارند و آنها میتوکندری ندارند – و نه اندامک های پیچیده مشخص از یوکاریوت ها. علاوه بر این ، ارگانیسم های دیگری نیز وجود دارند که می توانند تنفس هوازی و بی هوازی را تناوب کنند ، بیهوازی های اختیاری نامیده می شوند. نشانههای فراوانی در اصول نگارشی وجود دارد که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم. کیلو به معنی 1000 می باشد. پس از این اصلاح ، دو مرحله در تنفس آغاز می شود: چرخه کربس و زنجیره انتقال الکترون. این رفتار الکترونها را میتوان با آزمایش فکری گربهی شرودینگر، مقایسه کرد: گربهای که در یک جعبه، با یک شیشهی کوچک حاوی سمی کشنده، محبوس شده است. بسته به مولکولی که به عنوان پذیرنده نهایی الکترونها عمل می کند ، دو نوع تنفس اساسی وجود دارد. گیرنده نهایی از مولکولی غیر از اکسیژن تشکیل شده است. به عنوان یک گیرنده نهایی الکترون ، مانند جنسهای سودوموناس بله باسیلوس یون گفته شده را می توان به یون نیتریت ، اکسید نیتروژن یا گاز نیتروژن کاهش داد. به عنوان مثال ، باکتری های شناخته شده اشریشیا کلی دارای این متابولیسم است. تنفس سلولی این فرایندی است که به شکل ATP (آدنوزین تری فسفات) انرژی تولید می کند.

تنفس ریوی شامل عمل تنفس در داخل و خارج است ، این روند منجر به تبادل گازها می شود: اکسیژن و دی اکسید کربن. بهعنوان مثال گسترش پهنههای کشاورزی و در نتیجه کاهش سطح جنگلها و مراتع و تنوع زیستی، یک نگرانی عمده در این زمینه است. اشکال مایع و شربتی دارو را با دقت و در اندازههای مناسب مصرف کنید. دی اکسید کربن مایع (حتی با وجود اینکه معمولاً گرانتر است) مورد پسند بسیاری از پرورش دهندگان گل و گیاه قرار گرفته است. در فرآیند طراحی و انتخاب چراغ های LED ، سوء تفاهم های متعددی وجود دارد که باید از آنها اجتناب شود ، عمدتا در جنبه های زیر. در موارد دیگر ، جداسازی فضایی هر دو فرآیند وجود دارد: نیتروژن در گروه های سلولهای متمایز (هتروسیست ها) ، جایی که فتوسنتز انجام نمی شود ، ثابت می شود. فتوسنتز فرآیند اصلی رشد گیاه است که نور قسمت اصلی آن است. هنگامی که نور از یک ماده یا گاز میگذرد، بخشی از آن جذب ماده یا گاز میشود و بقیهٔ آن پراکنده میشود. گیاهان نمی تواند فتوسنتز مورد نیاز خود را بدون بهره مندی از نور خورشید تامین کنند. مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر اکسیژن موجود نباشد تخمیر صورت می گیرد. در برخی ارگانیسم ها اکسیژن سمی است و آنها را بی هوازی های سخت می نامند. در مقابل ، برای دستگاه های تنفسی بی هوازی ، اکسیژن می تواند سمی باشد. فتوسنتز زمانی که طول روز در زمستان کمتر است و روزهای ابری زیاد است محدود می شود. ارقام دارای کلروفیل بیشتر، غلظت co2 درون روزنه ای کمتر و هدایت مزوفیلی بیشتری داشتند. بسیاری از واکنش­های شیمیایی درون بدن، گرماگیر هستند و بنابراین به طور خودبه خودی اتفاق نمی­افتند مگر در صورتیکه که با یک واکنش گرماده که انرژی بیشتری آزاد می­کند، همراه باشند. به همین دلیل ، رشد و تکامل افراد بی هوازی به طور قابل توجهی کمتر از افراد هوازی است. تنفس هوازی به طور گسترده توسط بیوشیمیان مورد مطالعه قرار گرفته و از دو مرحله تشکیل شده است: چرخه کربس و زنجیره انتقال الکترون. بنابراین ، سلولهایی که به مقدار بیشتری انرژی نیاز دارند با داشتن تعداد زیادی میتوکندری مشخص می شوند ، در مقابل سلولهایی که انرژی مورد نیاز آنها کمتر است. غلظت رنگیزههای برگ به جز آنتوسیانین به صورت معنیدار تحت تأثیر کمبود فسفر تغییر نیافت و کاهش یکنواختی که در مقدار کلروفیل و کاروتنوئیدها مشاهده شد، از نظر آماری معنیدار نبود.

دیدگاهتان را بنویسید